Geen producten (0)

Voorwaarden

 Algemene Voorwaarden van ART013.com, gevestigd te Tilburg

Versie geldig vanaf 01-01-2019

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ART013.com en op iedere tussen ART013.com en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van ART013.com. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. ART013.com behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door ART013.com erkend.

1.4 ART013.com garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomsten voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2.Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal ART013.com bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van ART013.com zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ART013.com geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zet fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 9 %BTW. 

4 Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij ART013.com. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om  de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt ART013.com zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt ART013.com binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd. 

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
- dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
- goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
- goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
- producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
- verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
- verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken
- voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
- de levering van losse kranten en tijdschriften

5  Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij ART013.com, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van ART013.com. ART013.com houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 ART013.com respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 ART013.com maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om u zelf van deze lijst te verwijderen.

6  Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan ART013.com) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan ART013.com Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door ART013.com gegrond worden bevonden, zal ART013.com de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van ART013.com bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van ART013.com tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van ART013.com gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van ART013.com voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 ART013.com is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zo lang de afnemer jegens ART013.com ingebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerden/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of instrijd met de aanwijzingen van ART013.com en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

7  Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt ART013.com zich het recht voor de aanbieding binnen determijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daar vanaf te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden ART013.com slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van ART013.com gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 ART013.com kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8  Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen ART013.com en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door ART013.com op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 ART013.com behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden en bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9  Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van ART013.com gelden slechts bij benadering, zijn indicatiefen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10 Overmacht

10.1 ART013.com is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, als mede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ART013.com als mede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp-of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 ART013.com behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ART013.com gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien ART013.com bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11  Aansprakelijkheid 

11.1 ART013.com is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aan wenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakkingen/of raadpleeg onze website.

12  Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door ART013.com aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij ART013.com zolang de afnemer de vorderingen van ART013.com uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van ART013.com wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door ART013.com geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan ART013.com of een door ART013.com aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin ART013.com haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht ART013.com zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan ART013.com.

13  Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen ART013.com en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Tilburg kennis, tenzij ART013.com er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14  Download:

14.1 Download PDF Algemene vooraarden.pdf

------------------------------------------------------------------------

Requirements

General Terms and Conditions of ART013.com, established in Tilburg

Version valid from 01-01-2019

1  General

1.1 These terms and conditions apply to every offer from ART013.com and to every agreement concluded between ART013.com and the consumer. The conditions are accessible to everyone and included on the website of ART013.com. Upon request, we will send you a written copy.

1.2 By placing an order you indicate that you agree with the delivery and payment conditions. ART013.com reserves the right to change its delivery and / or payment conditions after the expiry of the term.

1.3 Unless otherwise agreed in writing, the general or specific conditions or stipulations of third parties are not recognized by ART013.com.

1.4 ART013.com guarantees that the delivered product complies with the agreements and meets the specifications stated in the offer.

2  Delivery

2.1 Delivery takes place while stocks last.

2.2 In accordance with the rules of the distance purchase, ART013.com will execute orders at least within 30 days, unless a different delivery period has been agreed. If delivery is possible within 30 days or otherwise agreed delivery time (because the ordered item is out of stock or no longer available), or there is a delay for other reasons, or an order cannot or only partially be executed, the consumer will receive within 1 month after placing the order message and in that case he has the right to cancel the order without costs and notice of default.

2.3 The obligation to deliver from ART013.com will, subject to proof to the contrary, be met as soon as the goods delivered by ART013.com have been offered to the buyer once. For home delivery, the report of the carrier, including the refusal of acceptance, serves as full proof of the offer to deliver.

2.4 All periods mentioned on the website are indicative. No rights can therefore be derived from the aforementioned periods.

3  Prices

3.1 Prices are not increased within the duration of the offer, unless legal measures make this necessary or if the manufacturer implements interim price increases.

3.2 All prices on the site are subject to printing and typing errors. No liability is accepted for the consequences of printing and typing errors.

3.3 All prices on the site are in Euros and include 9 % VAT.

4 Viewing period / right of withdrawal

4.1 In the event of a consumer purchase, in accordance with the Distance Selling Act (Article 7: 5 of the Dutch Civil Code), the customer has the right to return (part of) the delivered goods within a period of 14 working days without giving a reason. This period starts when the ordered items have been delivered. Before proceeding to return, the buyer is obliged to report this in writing to ART013.com within the period of 14 working days after receipt. If the buyer within the trial period of 14 days after receipt has not reported using the legal return right, then the purchase is a fact.

During the cooling-off period, the consumer will handle the product and the packaging with care. He will only unpack or use the product to the extent necessary to assess the nature, characteristics and operation of the product. If he exercises his right of withdrawal, he will return the product to the entrepreneur within 28 days of receipt, in accordance with the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur.

The customer must prove that the goods delivered were returned on time, for example by means of a proof of mail delivery. The goods must be returned in the original packaging (including accessories and accompanying documentation) and in new condition. If the goods have been used, encumbered or damaged in any way by the customer, ART013.com retains the right to charge a depreciation. With due observance of the provisions of the previous sentence, ART013.com will ensure that the contents of the return shipment are explicitly stated on the proof of return within 14 days after the receipt of the return shipment or 14 days after proof of return refund. Upon return of the entire purchase, the full purchase amount including any calculated shipping and / or payment costs will be reimbursed to the buyer. If only part of the purchases received are returned, only the purchase value of the returned items will be reimbursed. Additional costs as a result of a more expensive shipping method than the cheapest standard delivery will never be refunded.

The return of the delivered goods is entirely for the account and risk of the buyer.

4.2 The right of withdrawal does not apply to:
- service contracts, after full performance of the service, and only when the performance has begun with the express prior consent of the consumer and the consumer has stated that he loses his right of withdrawal once the entrepreneur has fully executed the contract;
- goods or services whose price depends on fluctuations in the financial market, over which the supplier has no influence and which may occur within the withdrawal period
- goods that have been manufactured according to the consumer's specifications, for example custom work, or that have a clear personal character
- products whose shelf life has expired within the cooling-off period of 14 days (spoilage).
- sealed products that are unsuitable for health or hygiene reasons to be returned and whose seal has been broken after delivery
- sealed audio / video or software carriers whose seal has been broken
- for goods or services that cannot be returned due to their nature, eg i.v.m. hygiene or that can spoil or age quickly
- the delivery of individual newspapers and magazines

5  Data management

5.1 If you place an order with ART013.com, your details will be included in the ART013.com customer base. ART013.com adheres to the Data Protection Act and will not provide your information to third parties. See our Privacy Policy.

5.2 ART013.com respects the privacy of users of the website and ensures confidentiality of your personal information.

5.3 ART013.com uses a mailing list in some cases. Each mailing contains instructions to remove yourself from this list.

6  Warranty and conformity

6.1 The entrepreneur guarantees that the products and / or services comply with the agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of reliability and / or usability and the legal provisions existing on the date of the conclusion of the agreement and / or government regulations.

6.2 A scheme offered by the trader, manufacturer or importer as a guarantee does not affect the rights and claims that the consumer can assert with regard to a shortcoming in the fulfillment of the trader's obligations to the trader under the law and / or the distance agreement.

6.3 If it appears that the delivered item is incorrect, inadequate or incomplete, then the customer (before proceeding to return to ART013.com) must report these defects in writing to ART013.com within 2 months after discovery of the defect. things must be done in the original packaging (including accessories and accompanying documentation). Commissioning after the discovery of a defect, damage arising after the discovery of a defect, encumberment and / or resale after the discovery of a defect, completely voids this right to complain and return.

6.4 If complaints from the buyer are found to be justified by ART013.com, ART013.com will repair or replace the delivered goods free of charge at the option of the consumer. Any liability of ART013.com in the event of damage is limited to no more than the invoice amount of the goods in question, or (at ART013.com's option up to the maximum amount covered by ART013.com's liability insurance in the relevant case. Any ART013 liability. com for any other form of damage is excluded, including additional compensation in whatever form, compensation for indirect damage or consequential damage or damage due to lost profit.

6.5 ART013.com is not liable for damage caused by intent or equivalent recklessness of non-managerial staff.

6.6 This warranty does not apply if: A) and as long as the buyer is in default towards ART013.com; B) the customer has parried / or modified the delivered goods himself or had them repaired / or modified by third parties. C) the delivered goods have been exposed to abnormal circumstances or are otherwise carelessly treated or have been treated contrary to the instructions of ART013.com and / or instructions on the packaging;

7  Offers

7.1 Offers are without obligation, unless otherwise stated in the offer.

7.2 Upon acceptance of a non-binding offer by the buyer, ART013.com reserves the right to withdraw the offer within a period of 3 working days after receipt of that acceptance or to deviate from it.

7.3 Oral commitments only bind ART013.com after they have been confirmed explicitly and in writing.

7.4 Offers from ART013.com do not automatically apply to repeat orders.

7.5 ART013.com cannot be held to its offer if the buyer should have understood that the offer, or a part thereof, contained an obvious mistake or error.

7.6 Additions, changes and / or further agreements are only valid if agreed in writing.

8  Agreement

8.1 An agreement between ART013.com and a customer is established after an order assignment by ART013.com has been assessed for feasibility.

8.2 ART013.com reserves the right, without giving any reason and not to accept orders or assignments, or to only accept them on condition that the shipment takes place on delivery or after payment in advance.

9  Images and specifications

9.1 All images; photos, drawings, etc .; including information regarding weights, dimensions, colors, images of labels, etc. on the website of ART013.com are approximate only, are indicative and cannot give rise to compensation or termination of the agreement.

10  Force majeure

10.1 ART013.com is not liable if and insofar as its commitments cannot be met due to force majeure.

10.2 Force majeure means any strange cause, as well as any circumstance, which should not reasonably be at its risk. Delays in or non-performance by our suppliers, disruptions in the Internet, disruptions in electricity, disruptions in e-mail traffic and disruptions or changes in technology supplied by third parties, transport difficulties, strikes, government measures, delays in supply, negligence of suppliers and / or manufacturers of ART013.com as well as auxiliaries, illness of staff, defects in aids or means of transport are expressly considered as force majeure.

10.3 In the event of force majeure, ART013.com reserves the right to suspend its obligations and is also entitled to dissolve the agreement in whole or in part, or to demand that the content of the agreement be amended in such a way that implementation remains possible. Under no circumstances is ART013.com obliged to pay any fine or compensation.

10.4 If at the commencement of the force majeure ART013.com has already partially met its obligations, or can only partially meet its obligations, it is entitled to separately invoice the already delivered or the deliverable part and the customer is obliged to pay this invoice as it concerned a separate contract. However, this does not apply if the already delivered or deliverable part has no independent value.

11  Liability

11.1 ART013.com is not liable for damage to vehicles or other objects caused by improper use of the products. Before use, read the instructions on the packaging / or consult our website.

12  Retention of title

12.1 Title to all goods sold and delivered by ART013.com to the buyer remains with ART013.com as long as the buyer has not paid the claims of ART013.com under the agreement or earlier or later similar agreements, as long as the buyer does not work still to be performed from these or similar agreements has not yet been paid and as long as the customer has not yet paid the claims of ART013.com for failing to fulfill such obligations, including claims regarding fines, interest and costs, a and others as referred to in Section 3:92 of the Dutch Civil Code.

12.2 The goods supplied by ART013.com that are subject to retention of title may only be resold in the context of normal business operations and may never be used as a means of payment.

12.3 The buyer is not authorized to pledge the goods that are subject to the retention of title nor to encumber them in any other way.

12.4 The customer already gives unconditional and irrevocable permission to ART013.com or a third party to be appointed by ART013.com to, in all cases in which ART013.com wishes to exercise its ownership rights, to enter all those places where its property will be located. and to take those things there.

12.5 If third parties seize the goods delivered under retention of title or wish to establish or enforce rights thereon, the customer is obliged to inform ART013.com of this as soon as can reasonably be expected.

12.6 The buyer undertakes to insure and keep insured the goods delivered under retention of title against fire, explosion and water damage as well as against theft and to provide the policy of this insurance for inspection on first request to ART013.com.

13  Applicable law / competent court

13.1 Dutch law applies to all agreements.

13.2 The competent court within the Tilburg district takes cognizance of disputes arising from an agreement between ART013.com and the buyer, which cannot be resolved by mutual agreement, unless ART013.com prefers the difference to the competent court of submit the place of residence of the buyer, and with the exception of those disputes that fall within the competence of the sub-district court.

14  Download:

14.1 Download PDF here  GENERAL CONDITIONS.pdf

-------------------------------------------------- ----------------------

14.2 Download PDF here PRIVACY STATEMENT.pdf

-------------------------------------------------------------------------

14.3 Download PDF here PRIVACY VERKLARING.pdf

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om ons te laten analyseren, om de website te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geeft u toestemming voor alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

We use cookies to improve our website, to let us analyze, to make the website work and to link to social media. By clicking Yes, you consent to all cookies as described in our privacy and cookie statement.